Målgrupper

Samhandlingen har to hovedmålgrupper; arbeidssøkere og arbeidsgivere.

Arbeidssøkere:

Registrerte arbeidssøker hos NAV eller søkere til videregående opplæring for voksne er aktuelle kandidater

Spesielt gjelder dette følgende grupper; personer som ikke har fullført videregående skole, har hull i CV, eller har spesielle oppfølgingsbehov. Ungdom, unge voksne, langtidsledige, innvandrere innfor alle områder i NAV. Ungdommer med avbrutte lærekontrakter/elever som ikke har fått læreplass. 

Unge under 30 år er en prioritert gruppe i NAV, og de prioriteres også i samarbeidet. Det betyr ikke at kandidater over denne alderen er utelukket - altså ingen øvre aldersgrense. Til syvende og siste er det arbeidsgiver som tar et valg hvilke kandidater de ønsker å gi en mulighet i sin bedrift.

Dersom du er usikker på om kandidaten din faller inn under målgruppen ta kontakt med en markedsrådgiver i ditt markedsområde.

Kandidater som allerede er tilknyttet en bedrift, eksempelvis gjennom arbeidstrening, bør også få mulighet til å utforske mulighet for kvalifisering til fagbrev gjennom denne samhandlingsmodellen. 

Aktuelle kandidater for inntak til videregående opplæring for voksne må fylle følgende kriterier:

 • Over 19 år
 • Lovlig opphold i Norge
 • Må ha fullført grunnskole eller tilsvarende
 • Mangler fullført videregående opplæring eller har behov for re-kvalifisering for fortsatt å kunne stå i arbeid.

Arbeidsgivere:

 • Arbeidsgivere i privat eller offentlige virksomheter som har behov for mer faglært arbeidskraft utover det de kan skaffe gjennom ordinær lærlingordning.
 • Arbeidsgivere som har et reelt behov for faglært arbeidskraft konkretisert med stillinger og ønsket sluttkompetanse.
 • Arbeidsgivere som er godkjent lærebedrift – eller har et ønske om å bli det.  De som ikke er godkjent lærebedrift kan søke om dette via Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside. 
 • Arbeidsgiverne som har tid og kapasitet til å følge opp deltakere, og legge til rette for god opplæring i bedrift. 

Hjelp til å avklare forventninger


 Hva kan kandidaten forvente av NAV:  

 • Veiledning i valg av sluttkompetanse/fagbrev 
 • Støtte og intervjutrening i forkant av Møteplass/intervju hos bedrift
 • Få vurdert tilretteleggingsbehov og bistand til å søke nødvendige ytelser 
 • Oppfølging underveis i opplæringsløpet frem mot fagbrev 
 • Oppfølging/besøk ute hos bedriften 
 • Bistand til å sikre/finne faglært jobb etter fullført fagbrev  


Hva kan kandidaten forvente av Trøndelag fylkeskommune  

 • Ved behov –karriereveiledning mot fagbrev
 • Skreddersyddopplæring mot ønsket fagbrev 
 • Samhandling mellom skole og NAV  


Hva kan arbeidsgiver forvente av NAV 

 • Fastkontaktperson – kort vei til markedskontakt ved behov 
 • Støtte i form av inkluderingstilskudd til utstyr/ klær ved behov
 • Støtte til mentor ved behov
 • Oppfølging fra NAV veileder gjennom opplæringsløpet   


Hva kan arbeidsgiver forvente av Trøndelag fylkeskommune 

 • Opplæringsplan for den enkelte – utarbeidet av fylkeskommunen
 • Skreddersøm av opplæring – fleksible løp – avhenger av den enkelte deltakers kompetansebehov og antall søkere med samme opplæringsbehov. Samordnes med annen opplæring eller individuelle løp i samarbeid med bedriftene/opplæringskontorene. 
 • Godkjenning av lære-/opplæringskontrakt etter gjeldende opplæringslov