Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

NAV-veileder

NAV-veileder følger opp personer som har mål om å skaffe eller beholde jobb, og de avklarer arbeidssøkers arbeidsevne i forhold til helseutfordringer. I samhandlingen med fylkeskommunen, er NAV-veileders viktigste rolle å jevnlig følge opp deltaker i opplæring/praksis. Videre skal NAV-veileder avklare behov for tilrettelegging i forbindelse med opplæring i skole og bedrift, og legge til rette for at dette blir gjennomført.

Det er forskjell på hvor mye bistand den enkelte arbeidssøker trenger, og en NAV-veileder har gjerne portefølje med en blanding av personer som trenger mye bistand og personer som har behov for mindre grad av oppfølging. NAV-veileder har ansvar for å følge opp arbeidssøkere ute på arbeidsplass, og har også et ansvar for å avklare behov for tilrettelegging ved arbeidsplassen. En NAV-veileder samarbeider ofte med ansatte i helsevesenet og ulike enheter i kommunen for å bistå arbeidssøkere inn i eller tilbake til arbeidslivet.

SYFO (sykefraværsoppfølging):

Enkelte NAV-veiledere har særlig ansvar for å følge opp sykemeldte etter 26 uker. De gjennomfører dialogmøter sammen med arbeidsgiver og den sykmeldte. Hensikten med dialogmøter er å finne frem til muligheter for tilrettelegging ved arbeidsplassen, og/eller tilbakeføring til jobb. I de tilfellene det ikke er mulig for den sykmeldte å vende tilbake til jobben sin, er det veileders ansvar å veilede til nytt passende arbeid og/eller informere om kvalifiseringsløp med mål om ny yrkesretting. Veileder følger opp sykmeldte med arbeidsgiver og sykmeldte som ikke har arbeidsgiver.

I de tilfeller hvor den sykmeldte er lærling, vil det være spesielt viktig at veileder får tidlig dialog (før 26 uker) med den sykmeldte og bedriften for å sikre gjennomføring og hindre frafall.

OT (Oppfølgingstjenesten) i NAV:

Alle NAV-kontor skal ha en person som har ansvar for samarbeid med OT-veileder ved lokale videregående skoler. I NAV bruker vi benevnelsen OT-kontakt og OT-veileder om denne personen.


En OT-kontakt i NAV er den ved NAV-kontoret som har kontakten mot OT i videregående skole og som deltar i møter med ungdommen og foresatte, og som fordeler saker til NAV-veileder i de sakene hvor det er behov for oppfølging fra NAV.


En OT-veileder i NAV har samme rolle som OT-kontakten med kontakt mot OT i videregående skole, men de har i tillegg arbeidsrettet oppfølging i de sakene hvor det er behov for det. Videre i teksten bruke vi benevnelsen OT i NAV og OT i skole.

OT i NAV deltar i møter som initieres av OT i skole for å få til et samarbeid for den enkelte ungdommen. OT i NAV kan bidra med opplysning, råd og veiledning og tilby eventuelle virkemidler som bidrar til at eleven fortsatt kan være i skole som hel- eller delkurselev. Samarbeidet er regulert i en særavtale mellom NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune om oppfølging av ungdom i aldersgruppen 15-21 år * med lovfestet rett til videregående opplæring.
Det er viktig å merke seg at OT i skole har hovedansvaret for ungdommer i målgruppen når det gjelder kvalifisering.

* Med ny opplæringslov (2024) vil OT ha ansvar fro personer opp til 24 år.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater

NAV-veiledere skal snakke med sine arbeidssøkere om muligheten for kvalifisering, og veilede dem deretter. Det vil være spesielt viktig å informere arbeidssøkere som allerede er tilknyttet en bedrift om denne muligheten. NAV-veileder skal ha fokus på løpende vurdering av kandidater som ønsker og er motivert for et kvalifiseringsløp mot fag-/svennebrev og fast jobb. NAV-veileder skal tilby karriereveiledning til de som er usikre på hvilken sluttkompetanse de ønsker seg, og informere kandidater om nettsider, Karrieresenteret og andre informasjonskanaler for veiledning. Videre skal NAV-veileder legge til aktuelle kandidater på rekrutteringslisten i Rekrutteringsbistand.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater

NAV-veileder kan benytte ulike verktøy for kartlegging, som for eksempel JobPics og InFlow24 for å kartlegge arbeidssøkers interesser og veilede rundt karriereretning. NAV-veileder skal også kartlegge eventuelle behov for tilrettelegging i bedrift og skole dersom skole er aktuelt. Til sist skal NAV-veileder kartlegge arbeidssøkers økonomi, og avklare hvilke økonomiske virkemidler som kan være aktuelle i et kvalifiseringsløp. For at fylkeskommunen og NAV skal kunne dele personsensitive opplysninger (navn og fødselsdato) må deltakeren signere et samtykke. Når samtykke er signert vil fylkeskommunen kunne utarbeide en foreløpig opplæringsplan som beskriver ulike veier til fagbrev for deltakeren. Kartleggingssamtalen vil være et naturlig sted å fylle ut dette samtykkeskjemaet. Foreløpig opplæringsplan vil være et godt verktøy for videre veiledning samtidig som den kan synliggjøre overfor potensielle arbeidsgivere hvilke opplæringsløp som kan være aktuelle.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

NAV-veileder kan matche kandidater med bedrift hele året, for eksempel gjennom samarbeid med markedsrådgiver. De har også ansvar for å forberede og støtte sine kandidater før møte med en arbeidsgiver. Dette kan gjøres i form av samtaler, intervjutrening, hjelp til CV etc. både før og etter en møteplass. NAV-veileder skal holde tett kontakt med sine kandidater i etterkant av møteplass, og gjerne bistå dem før intervju med bedrift. Dersom kandidaten ikke matches med bedrift på selve møteplassen, skal NAV-veileder bistå med å finne andre alternative arbeidsgivere.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis

NAV-veileder har ansvar for å avtale et oppstartsmøte med bedrift, markedskontakt og kandidat før oppstart i arbeidstrening. I dette møtet skal behov for tilrettelegging for kandidaten, eventuell økonomisk støtte til bedriften og behov for videre møter/oppfølgingspunkter avklares. NAV-veileder skal initiere oppfølgingsmøte med bedrift og kandidat minimum hver 4. uke – helst ute på arbeidsplassen. Ved oppstart kan det være behov for hyppigere oppfølgingspunkt.

NAV-veileder skal registrere tiltak i interne fagsystemer, og snakke med kandidat om økonomi gjennom opplæringsløpet. Ettersom både opplæringssituasjon og kandidatens situasjon kan endre seg underveis, vil økonomi være et viktig tema gjennom hele løpet. NAV-veileder skal ha dialog med markedsrådgiver dersom det er nødvendig å bytte bedrift eller endre retning, og også varsle markedsrådgiver dersom deltakelse i opplæringen avsluttes. NAV-veileder skal undersøke om det er mulig med ansettelse i praksisperioden, og avklare om det er behov for kurs og liknende ved oppstart i praksis (HMS-kurs og liknende).

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole

Før oppstart i opplæringsløpet, må NAV-veileder etterspørre opplæringsplan fra deltaker, og gjerne minne deltaker på å takke «ja» til eventuell skoleplass. NAV-veileder avtaler et møte i starten av skoleløpet, hvor deltaker og arbeidsgiver deltar. Et opplæringsløp er ofte langt, og det er viktig med flere stoppunkt underveis.

NAV-veileder skal følge opp deltaker via telefon, chat og fysiske møter. Det er viktig at NAV-veileder spør deltaker om hvordan det går på skolen, om deltaker har mye fravær og hvordan deltaker trives. Oppfølging av deltakeren, både pedagogisk, faglig og sosialt i opplæringssituasjonen er skolens ansvar. Hvis deltaker har faget YFF i sin opplæringsplan vil deler av opplæring kunne foregå i bedrift, det er da skolens ansvar å følge opp gjennomføring av dette faget.

Skolen står ikke ansvarlig for å føre fravær på voksne, og har på grunn av personvern ikke anledning til å dele informasjon om deltaker med NAV-veileder. NAV-veileder skal bruke aktivitetsplanen til deltaker i Modia for å følge opp og be om tilbakemeldinger underveis i løpet.

Hvis deltaker har faget YFF i sin opplæringsplan vil deler av opplæring kunne foregå i bedrift, det er da skolens ansvar å følge opp gjennomføring av dette faget.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift

Det er NAV-veileder som er ansvarlig for å avklare når deltaker er klar for å skrive lærekontrakt, gjerne i samarbeid med fagopplæringen i fylkeskommunen. Markedsrådgiver skal informeres om at lærekontrakt er skrevet.

Mange deltakere vil ha behov for oppfølging fra NAV-veileder også etter at lærekontrakt er signert. Tett samarbeid med opplæringskontor og bedrift er nødvendig i denne perioden da det er ulike oppfølgingsbehov for hver enkelt deltaker. Arbeidsgiver, opplæringskontor, lærling og NAV-veileder bestemmer i fellesskap når oppfølgingen fra NAV skal avsluttes.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb

Hvis bedriften ikke ønsker å inngå arbeidskontrakt etter endt lærlingetid, skal NAV-veileder bistå deltaker med å finne annen jobb. Dette kan for eksempel gjøres ved å formidle informasjon om andre arbeidsgivere, oppdatere CV, bistå med lønnstilskudd og formidle til ledige stillinger. I de tilfellene hvor deltaker trenger bistand i en periode inn i ny jobb, kan NAV-veileder fortsette oppfølgingen.