Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke

Kontaktinfo

ikon for NAV
Ta kontakt på
epost eller telefon
fagopplaring@trondelagfylke.no74174000

Rådgiver fagopplæring

Seksjon fagopplæring består av flere rådgivere som er fordelt på fire ulike team som har ansvar for ulike lærefag, og overordnet ansvar for opplæring i bedrift. Dette vil si godkjenning av lærekontrakter, godkjenning av lærebedrifter, kontakt med opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter, oversikt over formidling av lærlinger i Trøndelag og oppfølging av lærlinger som ikke får lærekontrakt. Rådgiverne kan bidra til å fremskaffe oversikt over ledige læreplasser, og gi veiledning på ulike veier til fag-/svennebrev innen de ulike lærefagene.  

Målgrupper for rådgiver fagopplæring er lærlinger, bedrifter, opplæringskontor og prøvenemder.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

Delta på møter med bedrifter og opplæringskontor for å informere om ulike veier til fag-/og svennebrev. Disse møtene er initiert av NAV.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater

Samhandler med NAV om søkere som ikke er formidlet til læreplass

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater

Kandidater vil bli kartlagt etter å ha signert samtykkeerklæring i møte med NAV. Deltakernes mulige veier for å oppnå fag-/svennebrev kartlegges på bakgrunn av tidligere utdanning. Det utarbeides en foreløpig opplæringsplan til kandidaten basert på ønsket sluttkompetanse, som sendes kandidat og med kopi til NAV-veileder. Hvis kandidaten ikke har angitt ønsket sluttkompetanse, vil det utarbeides en generell plan basert på tidligere registrert utdanning. Planen vil gi et godt grunnlag for videre veiledning i møte med kandidaten.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Delta i planleggingsarbeidet og gjennomføring av møteplasser.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis

Veilede NAV-veiledere, bedrifter og kandidater i hva som er relevant praksis for kandidaten som gir godskriving ved godkjenning av lærekontrakt. Det er også viktig at praksisen er relevant for godkjenning av faget YFF (yrkesfaglig fordypning), og fagopplæring kan bidra med veiledning på det.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift

I forkant av signering av lærekontrakt kan rådgiver ved fagopplæring bistå opplæringskontor og bedrifter med veiledning på godkjenning av skolegang og praksis. Dette for å sikre at deltakeren får godkjent all sin skolebakgrunn og praksis slik at læretidens lengde blir riktig.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb